skip to Main Content

Fysio Care & Science heeft een klachtenprocedure ontwikkeld ten behoeve van haar patiënten.

Patiënten die in behandeling zijn of zijn geweest en die niet tevreden zijn over deze behandeling of over andere zaken die de praktijk aangaan, kunnen een klacht indienen.

De praktijk ziet klachten als een belangrijk middel om de kwaliteit van het handelen te verbeteren en gaat daarom serieus in op alle klachten die haar bereiken. Het doel is de klacht zoveel als mogelijk is, binnen de praktijk in samenspraak met de patiënt op te lossen. Lukt dit niet dan kan de verder officiële procedures gevolgd worden.

Met de klachten wordt op een systematische en gestructureerde wijze omgegaan, conform onderstaande richtlijn ‘interne klachtenprocedure’ van de praktijk. Dit kan leiden tot preventieve en eventueel corrigerende maatregelen, zodat dezelfde fouten/klachten voorkomen worden. Ten behoeve van deze procedure is een klachtenformulier ontwikkeld. De klacht wordt tijdens de eerstvolgende vergadering besproken. Dit wordt vervolgens vastgelegd op de actiepuntenlijst en bewaakt, zie onder.

Klachten worden indien mogelijk direct met de patiënt besproken en zo spoedig mogelijk intern opgelost. De klachten en/of verbeterpunten worden in de vergadering met alle medewerkers besproken. (onderstaande procedure is hierop ook van toepassing vanaf punt 10)

Procedure

Klacht of uiting van onvrede van patiënt komt binnen bij de desbetreffende fysiotherapeut.

 1. De fysiotherapeut signaleert de klacht en tracht dit direct bespreekbaar te maken met de patiënt.
 2. De fysiotherapeut zoekt indien mogelijk in samenspraak met de patiënt naar een oplossing.
 3. Wanneer de klacht niet direct opgelost kan worden, dan wordt de praktijkhouder ingeschakeld.
 4. De klacht en het resultaat wordt door de fysiotherapeut teruggekoppeld naar de praktijkhouder.
 5. Indien de patiënt de klacht niet met eigen behandelend fysiotherapeut wenst te bespreken, dan wordt aangeboden om de klacht met de praktijkhouder of een andere fysiotherapeut te bespreken.
 6. Tijdens het gesprek tussen de patiënt en de praktijkhouder of andere fysiotherapeut wordt de klacht besproken.
 7. Er wordt in samenspraak met patiënt gezocht naar een oplossing.
 8. Wanneer de klacht niet direct opgelost kan worden, dan wordt afgesproken dat de patiënt binnen twee weken een vervolggesprek krijgt waarin het resultaat en de conclusie worden besproken.
 9. De klacht wordt behandeld tijdens de vergadering.
 10. De praktijk neemt maatregelen (zo nodig in het kwaliteitshandboek) om de klacht in het vervolg te voorkomen.
 11. De uitkomsten worden (indien gewenst) met de patiënt besproken.

Klachtencommissie KNGF

Is de patiënt ondanks de inspanning van behandelend fysiotherapeut en/of de praktijkhouder niet tevreden gesteld, dan wordt de patiënt de mogelijkheid geboden om de klacht formeel in te dienen bij de klachtencommissie van het KNGF.  Meer informatie op https://www.kngf.nl/praktijkvoering/de+praktijk/klachtenregeling.html 

De behandeling van de klacht is kosteloos en de klachtencommissie gaan zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om. Daarnaast is het ook een middel ter verbetering van de kwaliteit van onze fysiotherapie. Als uw klacht gegrond wordt verklaard, wordt een klachten procedure gestart en kan de klachtencommissie aanbevelingen aan ons doen om onze fysiotherapeutische dienstverlening te verbeteren. Wij zijn hierbij niet verplicht deze aanbeveling op te volgen.

Voor meer informatie over de klachtenprocedure kunt u contact opnemen met:

KNGF Klachtencommissie:

Postbus 248

3800 AE, Amersfoort

033 – 467 29 00

Wat gebeurt er als je een klacht hebt ingediend?

Als je klacht door ons in behandeling wordt genomen neemt de onafhankelijke klachtenfunctionaris sowieso contact met je op en zal hij ook de zorgverlener die het betreft informeren. Hij zal een verdere toelichting vragen op jouw klacht en met je de mogelijkheden voor het oplossen ervan bespreken. Als hiervoor al gesteld kan hij als je dat wilt in samenspraak met je besluiten je te helpen bij het verwoorden van jouw klacht naar de zorgverlener, dit uiteraard voordat de klacht in behandeling is genomen. Hij kan ook besluiten tot bemiddeling van jouw klacht. In dat geval zal hij de zorgverlener om een reactie vragen. Je word op de hoogte gesteld van deze reactie. Ook kan een bemiddelingsgesprek worden aangevraagd. Bij de afronding van de inbreng van de klachtenfunctionaris zal hij schriftelijk aangeven welke conclusies de zorgverlener heeft getrokken naar aanleiding van jouw klacht en welke afspraken er zijn gemaakt.

De wettelijke termijn voor het afhandelen van jouw klacht bedraagt 6 weken vanaf het moment dat jouw klacht is geregistreerd. Deze termijn kan met vier weken worden verlengd, maar de klachtenfunctionaris moet je hierover dan wel schriftelijk informeren. Verdere verlenging van de termijn is alleen mogelijk als je het daarmee eens bent. Dit kan noodzakelijk zijn als je in een bemiddelingstraject zit.