Skip to content

Deze betalingsvoorwaarden zijn onderdeel van de behandelovereenkomst tussen u als cliënt en Fysio Care & Science.

 • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behouden wij het recht voor deze niet nagekomen afspraak door te berekenen.
 • Declaraties van Fysio Care & Science dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen deze termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de vijftiende dag na factuurdatum.
 • Indien door cliënt een machtiging is verleend tot incasso,, dan wordt hier op of omstreeks de 15e dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de incasso.
 • Zodra de cliënt in verzuim verkeert is Fysio Care & Science gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen.
 • Indien de cliënt in verzuim verkeert, is Fysio Care & Science gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten, komen voor rekening van de cliënt.

Betalingsvoorwaarden bij FysioFit en trainingsprogramma’s:

 • Een maand- of kwartaalabonnement wordt betaald via automatische incasso. Alle abonnementskosten moeten vooraf worden betaald.
 • De opzegtermijn voor alle abonnementen is één maand voor afloop van het abonnement.
 • Opzegging moet schriftelijk of per mail (administratie@fysiocs.nl) gebeuren. Indien niet tijdig wordt opgezegd, wordt het abonnement automatisch met één maand of kwartaal verlengd.
 • Betaalde abonnementsgelden worden niet gerestitueerd. In bijzondere gevallen zal Fysio Care & Science (per geval afzonderlijk) een passende regeling treffen.
 • Een maand- of kwartaalabonnement kan alleen worden opgeschort in geval van ziekte of ernstige blessure, dit is ter beoordeling van de fysiotherapeut van Fysio Care & Science.
 • Wanneer de abonnementskosten niet vooraf zijn betaald, treedt er verzuim in. Het staat Fysio Care & Science vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de abonnementskosten zal ook wettelijke rente worden ingevorderd.